De burger is niet gek - Bert Blase

De burger is niet gek

Bert Blase

Bert Blase komt uit een bevoorrecht gezin, zoals hijzelf schrijft in de inleiding van zijn pamflet De burger is niet gek. Intellectuele neerbuigendheid naar minder bedeelden werd hem in zijn opvoeding meegegeven. Die scheefgroei in de samenleving begint steeds meer te schuren, stelt Blase die burgemeester is geworden.

Hij schrijft dat hij in zijn werk steeds meer stuk loopt op gestapelde regelgeving, tegenstrijdige beleidsnota’s en fragmentatie in de uitvoering. De menselijke maat is weg. Het systeem, en daarmee ook de instituties, is hopeloos vastgelopen. Het verzet daartegen neemt toe. Maar de (bestuurs)elite sluit afwijkende gedachten en opvattingen uit, waardoor de tegenbeweging steeds sterker wordt en een enorme potentie heeft, waarschuwt Blase.

Hij stelt dat het antwoord niet in botsen, maar in verbinden moet worden gezocht. Dat is wat Blase als burgemeester doet. Hij heeft burgerinitiatieven omhelst en daarmee de opkomst van de directe democratie. In dat licht bekritiseert hij de Verlichting, die de wetenschap en de techniek weliswaar vooruitgebracht heeft, maar nu is doorgeslagen tot technocratie en rationele logica. Hierdoor is de samenleving uit het lood geslagen.

‘Als we de samenleving terug in het lood willen brengen, dan vraagt dit om het afleggen van de superioriteit die we toekennen aan het intellect. Die zegt ons namelijk dat de ene eigenschap boven de andere staat. En in het verlengde daarvan de ene mens boven de andere’, schrijft Blase, die stelt dat de beste resultaten voortkomen uit een combinatie van theorie en praktijk, van onderzoek en ervaring en van logische redenering en gevoel. De voormalige burgemeester van ondermeer Heerhugowaard pleit ervoor dat afscheid wordt genomen van globalisme, rationalisme en kapitalisme en dat ingezet wordt op gemeenschapszin en wederkerigheid.